19.4.2018

Zápis do EKO mateřské školy Dobřív

Srdečně zveme všechny maminky s dětmi k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

 

9. května 2018 od 14.30 – 16.00 hodin v mateřské škole v 1.patře.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Děti a zaměstnanci mateřské školy.

V případě, že se nemůžete v tento den do MŠ dostavit a máte zájem o umístění, kontaktujte nás: tel . 371 783 478.

 

Podrobnější informace o průběhu zápisu najdete na www.ekomsdobriv.cz


19.4.2018

Podrobé informace k zápisu

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. V současné době nemá mateřská škola podmínky k přijímání dětí dvouletých. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (v § 34a a 34b školského zákona)

 • Školským obvodem je Obec Dobřív a Pavlovsko, dítě s místem trvalého pobytu v obci Dobřív a Pavlovsko má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tento spádový obvod.

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod. .

  Pokyny pro rodiče:

 1. Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list) v mateřské škole v den zápisu, který je stanoven na 9. 5. 2017 v době od 14.30-16.00 hodin, popřípadě se telefonicky domluví s ředitelkou na jiném termínu (tel. 371 783 478). Při zápisu dostane též Evidenční list dítěte, který je nutný potvrdit u dětského lékaře (netýká se dětí, které se hlásí k povinné předškolní docházce).

 2. Přihlášku řádně vyplněnou a podepsanou, odevzdá rodič ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 9. 5. 2018, čas pro odevzdání Evidenčního listu  - do 22.5.2018. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

  • registrační číslo dítěte

  • kritéria pro přijímání dětí

  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí (23.5. 2018, v době od 14.00 – 16.00 hodin – si rodiče mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, budou seznámeni s výsledky)

 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 23. 05. 2018 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 6. 6. 2018.

 


16.4.2018

Oslava Dne země

Srdečně Vás zveme na oslavu Dne země v úterý 24. 4. 2018 od 15.30 hodin (pokud nám bude přát počasí).

Program, který vás čeká:

 • Společné práce na školní zahradě (každý si vybere)

 • Zábavné cestování zahradou

 • Opékání špekáčků

 • Volná zábava

  Předpokládaný konec v 18.00 hodin.

   

  Všichni jste srdečně zváni.

  Kolektiv MŠ

   

  Práce, ze kterých si můžete vybrat:

 • Hrabání listí

 • Sběr drobných větví

 • Stříhání suchých trav, vytrhání plevele – záhon u terasy

 • Natírání vrátek a vrat

 • Montování zahradního nábytku pro děti (prosíme některé tatínky, kteří mají aku šroubovák)

 • Stříhání hortenzií

 • Další práce dle domluvy

   

   

   


22.11.2017

Fond Sidus - poděkování

Poděkování rodičům

 

Dne 21. 11. 2017 bylo díky Vám odesláno na Fond Sidus 2.000,- Kč.

Děkujeme těmto rodičům, kteří přispěli:

Čihákovi                  Hanzelínovi                       Klírovi                               Korbelovi

Majerovi                 Moulisovi                           Mudrovi                           Podaných

Rouskovi                 Strakovi                              Šandorkovi                      Šlechtovi

Šnajdrovi                Vágnerovi                          Wendlerovi                      Musilovi

Monhartovi            Vlasákovi                           Jedličkovi                         Baslovi

Vondráškovi           Kravcovi             

A paní učitelky: Mikulíková, Mrázková a Frýaufová


20.11.2017

Poděkování rodičům

Mateřská škola děkuje těmto rodičům za pomoc při úklidu školní zahrady:

Moulisovi                                                              Novotných

Strakovi                                                                  Musilovi

Klírovi                                                                      Vlasákovi

Wendlerovi                                                            Jedličkovi

Mudrovi                                                                Švejdovi

Brabcovi

Vágnerovi

Burianovi

 

Velmi si vážíme Vaší pomoci.

Kolektiv MŠTvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist
 
4every.cz - webdesign, tvorba webových stránek.